JAVNI POZIV za prijavu programa za zadovoljavanje javnih potreba u sportu grada Sinja za 2022. godinu

Na temelju članka 3. i 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 48., stavka 3. i članka 76., stavka 3. i 5. Zakona o sportu (NN 71/06,150/08, 124/10, 86/12, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), Pravilnika o kriterijima za vrednovanje programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Sinja (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a temeljem Odluke Upravnog odbora Zajednice sportskih udruga grada Sinja od 7. veljače 2022. godine, Zajednica sportskih udruga Grada Sinja (u daljnjem tekstu: Zajednica) objavljuje:

JAVNI POZIV
za prijavu programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja sporta Zajednice športskih udruga Grada Sinja u 2022. godini

I.

Predmet poziva je prikupljanje ponuda za provedbu programa Javnih potreba u sportu, koje će sufinancirati Zajednica iz proračuna Grada Sinja u 2022. godini.

II.

  Ukupna vrijednost Natječaja je 5.090.000,00 kuna.
  Planirani najniži iznos dodjele korisnicima je 1.000,00 kuna, a najviši iznos 1.500.000,00 kuna.
 • Za područje primjene iz Obrasca A planiran je iznos dodjele (ukupno):
  najniži 3.000,00 kuna, najviši 1.500.000,00 kuna.
 • Za područje primjene iz Obrasca B planiran je iznos dodjele:
  najniži 3.000,00 kuna, najviši 20.000,00 kuna.
 • Za područje primjene iz Obrasca C planiran je iznos dodjele:
  najniži 20.000,00 kuna, najviši 100.000,00 kuna.
 • Za područje primjene iz Obrasca D planiran je iznos dodjele:
  najniži 3.000,00 kuna, najviši 20.000,00 kuna.
 • Za područje primjene iz Obrasca E planiran je iznos dodjele:
  najniži 1.000,00 kuna, najviši 40.000,00 kuna.
 • Za područje primjene iz Obrasca F planiran je iznos dodjele:
  najniži 2.000,00 kuna, najviši 40.000,00 kuna.

Očekivani broj prijavljenih projekata i programa je 40.

III.

Sredstvima iz proračuna Zajednice za 2022. godinu mogu se sufinancirati sljedeće programske aktivnosti iz područja sporta:

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I DJELOVANJE ČLANICA ZAJEDNICE

Pravo sudjelovanja u svim programima imaju sve pravne osobe koje su stalne ili privremene članice Zajednice.

  Ovim programom će se financirati sve godišnje aktivnosti članica Zajednice:
 • troškovi treninga i natjecanja - troškovi organizacije i sudjelovanja na službenim natjecanjima, troškovi stručnog kadra, troškovi organizacije manifestacija, liga, turnira i memorijala, specifični troškovi pojedinih sportova, troškovi investicijskog ulaganja klubova, troškovi rekreativnih aktivnosti koje provode udruge, troškovi komunalnih usluga, troškovi zaposlenika u sportu te sport osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha.

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I DJELOVANJE UDRUGA I POJEDINACA KOJE NISU ČLANOVI ZAJEDNICE

Udruge i pojedinci koji nisu članovi Zajednice a imaju sjedište/prebivalište u Gradu Sinju, mogu prijaviti samo program održavanja manifestacija, liga , turnira i memorijala (obrazac E) ukoliko je program od značaja za Grad Sinj, dok za program osoba s invaliditetom mogu aplicirati sve pravne i fizičke osobe bilo kao provoditelji programa koji svoje programe provode s osobama s invaliditetom i osobama oštećena sluha s područja Grada Sinja ili kao korisnici sportaši koji sudjeluju u programima a imaju prebivalište u gradu Sinju (obrazac F).

IV.

  Podnositelj prijave mora zadovoljavati sljedeće uvjete:
 • da je upisan u Registar udruga RH te da su tijela upravljanja podnositelja u mandatu;
 • da je upisan u Registar sportskih djelatnosti;
 • da je upisan u Registar neprofitnih organizacija;
 • da uredno plaća doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Sinja;
 • da se protiv pravne osobe, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge;
 • da je osigurao organizacijske i ljudske resurse za provođenje prijavljenog programa /projekta;
 • da je na prikladan način javno objavio programski i financijski izvještaj o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge, odnosno na drugi odgovarajući način)
 • da je namjenski utrošio financijska sredstva dodijeljena od Zajednice u prethodnoj godini, odnosno da je Zajednici dostavio (opisna i financijska) izvješća o namjenskom trošenju sredstava u 2021. godini;
 • da u godini za koju podnose prijavu nije korisnik javnih sredstava za istu svrhu;
 • da je uredno podnosio financijska izvješće FINI.

V.

Prijave programa podnose se u ONLINE obliku posebno za svako programsko područje:

OPĆI PODACI -PRIJAVA - podnose svi prijavitelji (obvezno se uz e mail dostavu dostavlja i jedan tiskani potpisani i ovjereni primjerak prijave u Zajednicu sportskih udruga grada Sinja - "Ulica alaj-čauša Frane Bareze Šore 1, Sinj" - u zapečaćenoj omotnici s naznakom:
rijava programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja sporta Zajednice sportskih udruga Grada Sinja u 2022. godini).

  Obrazac je sastavni dio natječajne dokumentacije (dostupno u MS Word-u u privitku).
 • OBRAZAC PRIJAVE (WORD) (PDF)
 • IZJAVA O VJERODOSTOJNOSTI (WORD) (PDF)

Uz prijavu se obvezno prilaže odgovarajuća dokumentacija (poslati sa službene e-mail adrese na adresu tajnica.sportskazajednica.sinj@gmail.com ).

  OBVEZNA DOKUMENTACIJA:
 • Izvadak iz upisnika registra udruga (ne stariji od 30 (trideset) dana od dana podnošenja prijave)
 • Izvadak iz registra sportskih djelatnosti
 • Izvadak iz registra neprofitnih organizacija
 • Dokaz o plaćenim doprinosima i porezima
 • Potvrdu da se protiv odgovorne osobe ili voditelja programa/projekta ne vodi kazneni i prekršajni postupak-ne starija od 6 (šest) mjeseci
 • Potvrdu da nema poreznog duga (ne starija od 30 (trideset) dana od dana podnošenja prijave)
 • Diplome o završenom fakultetu/školi/tečaju, tj. dokazi o osposobljenosti stručnog kadra pojedinog prijavitelja temeljem Zakona o sportu
 • Izjava o istinitosti i vjerodostojnosti podataka (dostupno u MS Word-u u privitku).

VI.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od objave Poziva i traje do 9. 3. 2022. godine. Prijave koje se ne dostave u roku neće se razmatrati. Povjerenstvo može od prijavitelja zatražiti dodatna pojašnjenja ili nadopunu dokumentacije kao i originale dostavljene dokumentacije.

VII.

Upravni odbor zajednice imenovati će posebno Povjerenstvo za provjeru formalne valjanosti prijava i ocjenu kvalitete prijavljenih projekata/programa sukladno Statutu, Uredbi i Pravilniku o kriterijima za vrednovanje programa javnih potreba u sportu Zajednice koje Povjerenstvo će izraditi prijedlog sufinanciranja.

Odluku o odabiru programa i visini iznosa sufinanciranja po prijavitelju predlaže Upravni odbor Zajednice na prethodni prijedlog Povjerenstva.

VIII.

Prijavitelji će o rezultatima javnog poziva biti obaviješteni putem elektronske pošte najkasnije 8 dana od datuma donošenja odluke o sufinanciranju prihvaćenih projekata i programa.

Prijavitelji imaju mogućnost izjave prigovora u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti.

IX.

Sa svim prijaviteljima koji se uvrste u sustav sufinanciranja potpisati će se ugovori kojima će se regulirati međusobna prava i obveze.

Prije potpisivanja ugovora prijavitelji- korisnici javnih sredstava potpisati će izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja.

Korisnici financiranja moraju uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora.   

Praćenja i vrednovanja programa i projekata kojima su dodijeljena financijska sredstva iz javnih izvora će se vršiti sukladno Uredbi.

Sinj, 7. veljače 2022. godine                     

Zajednica sportskih udruga grada Sinja