JAVNI POZIV za prijavu programa za zadovoljavanje javnih potreba u sportu grada Sinja za 2020. godinu

Na temelju članka 6. st. 3. (3. stavka 4. i članka 4.)Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Uredba) , kao i članka 48., stavka 3. i članka 76., stavka 3. i 5. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06,150/08, 124/10, 86/12, 85/15 i 19/16,98/19), Zajednica sportskih udruga Grada Sinja objavljuje

JAVNI POZIV
za prijavu programa za zadovoljavanje javnih potreba u sportu grada Sinja za 2020. godinu

I.

Zajednica sportskih udruga Grada Sinja (u daljnjem tekstu: Zajednica) poziva sportske udruge sa područja Grada Sinja, članice Zajednice, da se prijave za bodovanje programa/projekata koji doprinose zadovoljenju Javnih potreba u sportu na području Grada Sinja za 2020. godinu.
Skupština Zajednice sportskih udruga Grada Sinja potvrđuje detaljni plan raspodjele sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2020. godinu temeljem Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupcima za sufinanciranje programa športskih udruga Grada Sinja.

II.

Sredstva osigurana u Proračunu Grada Sinja za 2020. godinu namjenski će se rasporediti za slijedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti u ukupnim najnižim i najvišim iznosima definiranim Programom javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2020. godinu:

 1. Provođenje programa treninga i natjecanja sportskih udruga
 2. Provođenje programa treninga i natjecanja sportskih udruga
 3. Provođenje programa TZK djece i mladeži
 4. Sufinanciranje stručnog kadra
 5. Sportsko-rekreacijske aktivnosti građana
 6. Poticanje i promicanje sporta, sportske škole
 7. Sportske priredbe, manifestacije, lige i turniri
 8. Sportske priredbe, manifestacije, lige i turniri
 9. Zdravstvena zaštita sportaša
 10. Funkcioniranje sustava sporta

PROGRAM A) PROVOĐENJE PROGRAMA TRENINGA I NATJECANJA SPORTSKIH UDRUGA
1. programi treninga i natjecanja sportaša

PROGRAM B) INVESTICIJSKA ULAGANJA KLUBOVA
1. Investicijska ulaganja kao neophodna za obavljanje sportske djelatnosti koja su od većeg značaja u odnosu na sportska pomagala, rekvizite, odjeću i obuću

PROGRAM C) PROVOĐENJE PROGRAMA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE DJECE I MLADEŽI, POJEDINACA I EKIPA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA GRADA SINJA I CETINSKE KRAJINE
1. Organizacija i provedba školskih sportskih aktivnosti osnovnih i srednjih škola

PROGRAM D) SUFINANCIRANJE STRUČNIH POSLOVA U SPORTU
1. Sufinanciranje rada trenera mlađih uzrasnih kategorija

PROGRAM E) SPORTSKO-REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA
1. Provedba sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana

PROGRAM F) POTICANJE I PROMICANJE SPORTA – SPORTSKE ŠKOLE
1. programi treninga i natjecanja djece te aktivnosti u sportskim školama, tj. Radu s mlađim uzrasnim kategorijama klubova i udruga
2. nagrađivanje vrhunski kategoriziranih sportaša

PROGRAM G) SPORTSKE PRIREDBE, MANIFESTACIJE, LIGE I TURNIRI
1. organizacija sportskih priredbi značajnih za promidžbu Grada Sinja na državnoj ili međunarodnoj razini te tradicionalne sportske priredbe, liga, turnira i memorijala

PROGRAM H) SPORT OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA
1. programi treninga i natjecanja sportaša s invaliditetom i osoba oštećena sluha

PROGRAM I) ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SPORTAŠA
1. financiranje obaveznih liječničkih pregleda sportaša sportskih udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Sinja

PROGRAM J) FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA

III.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sve sportske udruge sa sjedištem(/prebivalištem) u Gradu Sinju, članice Zajednice sportskih udruga Grada Sinja, a koje temeljem Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15,19/16, 98/19) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda uz uvjet da:

 • program/projekt/inicijativa, koji udruge prijave na javni natječaj, bude ocijenjen kao značajan za razvoj civilnog društva i zadovoljenje javnih potreba u sportu
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Grada Sinja i drugih javnih izvora
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Sinja
 • da se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Zakonom i Zakonom o sportu
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa i projekata, programa javnih potreba
 • da uredno predaju sva izvješća Zajednici sportskih udruga Grada Sinja

IV.

(Ponuda) Prijava (obrazac prijave) za vrednovanje programa koji doprinose zadovoljavanju Javnih potreba u sportu Grada Sinja u 2020. godini podnosi se u pisanoj formi i obavezno treba sadržavati slijedeće dokumente (elemente):
VREDNOVANJE PROGRAMA KOJI DOPRINOSE ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SINJA U 2020. GODINI

  Prijave uz obrasce treba sadržavati i:
 1. presliku osobne iskaznice odgovorne osobe,
 2. obrasce A) do J), kao sadržaj programskih aktivnosti za one aktivnosti koje se žele prijaviti (ne moraju se podnositi svi obrasci),
 3. presliku važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno drugog mjerodavnog Registra, kao i presliku važećih upisa promjena u Registar, ukoliko iste postoje,
 4. potvrde o dokazu da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje, voditelja programa te osoba koje obavljaju stručne poslove u sportu ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje i kaznena djela definirane Zakonom o sportu i čl. 48. st.2., toč. c. i d.- Uredbe.
 5. potvrdu mjerodavne Porezne uprave kojom se potvrđuje da porezni obveznik nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, a koja ne smije biti starija od 30 dana od dana raspisivanja natječaja.
  Obrasci programskih aktivnosti se mogu zatražiti/preuzeti:
 • mailom
 • na Internet stranici Zajednice sportskih udruga Grada Sinja – www.sportsinj.com/
 • Grad Sinj - www.sinj.hr

V.

Sportske udruge, članice Zajednice sportskih udruga Grada Sinja koje pravovremeno ne dostave prijedloge za bodovanje sportskih programa u 2020. godini, ne mogu participirati ni u jednom segmentu Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2020. godinu.

VI.

Ponude za vrednovanje programa koji doprinose zadovoljavanju Javnih potreba u sportu dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom (na adresu iz točke VIII. ovog Natječaja), zaključno do 6. veljače 2020. godine.

Ponude Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici poštom ili osobno, (na omotnici obvezno na poleđini naznačiti i puni naziv/ime i adresu ponuditelja) na adresu:
ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA SINJA
Ulica alajčauša Frane Bareze Šore 1
21230 SINJ
ili osobno donijeti u Šahovski klub Sinj iznad Hit radija ( Dom mladih ), s naznakom:
„Javni poziv - Program javnih potreba u sportu Zajednice športskih udruga Grada Sinja za 2020. godinu – "NE OTVARATI "

Prijave za ponudu programa s nepotpunim podacima, kao i prijave koje se ne dostave u zadanom roku, neće se razmatrati ni uvrstiti u Detaljan prijedlog raspodjele sredstava iz Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2020. godinu.
Iznimno za programe G) i B) sve točke, organizacija sportskih priredbi značajnih za promidžbu Grada Sinja na državnoj ili međunarodnoj razini te tradicionalne sportske priredbe natječaji su otvoreni do 30. rujna 2020. godine. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za ova dva programa imaju i udruge koje nisu članice Zajednice a imaju sjedište(/prebivalište) u Gradu Sinju, dok za program H) mogu aplicirati sve pravne i fizičke osobe bilo kao provoditelji programa koji svoje programe provode s osobama s invaliditetom i osobama oštećena sluha s područja Grada Sinja ili kao korisnici sportaši koji sudjeluju u programima a imaju prebivalište u gradu Sinju..

VII.

Upravni odbor zajednice imenuje Povjerenstvo za provjeru pravovaljanosti prijava i izradu prijedloga sufinanciranja temeljenu na Pravilniku o kriterijima za vrednovanje programa javnih potreba u sportu Zajednice. Odluku o odabiru programa i visini iznosa sufinanciranja po prijavitelju donosi Upravni odbor Zajednice na prijedlog Povjerenstva.
Povjerenstvo može od prijavitelja zatražiti dodatna pojašnjenja ili nadopunu dokumentacije u ostavljenom roku od najviše tri dana.

VIII.

Prijavitelji će o rezultatima javnog poziva biti obaviješteni putem elektronske pošte najkasnije 8 dana od datuma donošenja odluke o sufinanciranju prihvaćenih projekata i programa te imaju mogućnost izjave prigovora u roku od 8 dana od zaprimanja obavijesti.

IX.

Sa svim prijaviteljima koji se uvrste u sustav sufinanciranja i koji nakon toga dostave obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, potpisati će se ugovori kojima će se regulirati međusobna prava i obveze.

Sinj, 6. siječnja 2020.
Broj 01/2020-4
Predsjednik ZŠUGS
Josip Malbaša, prof.