JAVNI POZIV za prijavu programa za zadovoljavanje javnih potreba u sportu grada Sinja za 2024. godinu

Na temelju članka 34. Zakona o sportu (“Narodne novine RH“ broj 141/22), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine RH“ br. 26/15 i 37/21) i članka 13. Statuta Zajednice športskih udruga Grada Sinja i Pravilnika o kriterijima za vrednovanje programa javnih potreba u sportu, Zajednica športskih udruga grada Sinja dana 02. travnja 2024 godine raspisuje

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SINJA ZA 2024. GODINU“

I.

U Proračunu Grada Sinja za 2024. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu Programa sportskih udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta sukladno prioritetima utvrđenima od strane Zajednica športskih udruga grada Sinja i Grada Sinja.

II.

Pravo na sufinanciranje imaju klubovi i udruge koji su iskazali potrebe kroz „Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2024. godinu“ raspisan 18. listopada 2023. godine, sa sjedištem na području grada Sinja, čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba građana Grada Sinja u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti ne predstavljaju gospodarsku djelatnost u sportu.

  Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju zadovoljiti slijedeće uvjete:
 • da imaju sjedište na području Grada Sinja,
 • da su upisani u Registar udruga pri nadležnom tijelu SDŽ,
 • da su upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija,
 • da su upisani u Evidenciju pravnih osoba u sportu pri Ministarstvu turizma i sporta,
 • da uredno ispunjavaju obvezu plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza, te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Sinja,
 • da uredno ispunjavaju obveze iz ranije sklopljenog ugovora o financiranju iz javnih izvora,
 • da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje i kaznena djela,
 • da vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima.

III.

Ukupna vrijednost natječaja je 746.000,00 eura.

Planirani najniži iznos dodjele korisnicima je 130,00 eura , a najviši iznos 200.000,00 eura.

Za područje primjene iz Obrasca A - PROVOĐENJE PROGRAMA TRENINGA I NATJECANJA SPORTSKIH UDRUGA planiran je iznos dodjele (ukupno) 580.000,00 eura , od čega je najniži mogući dobiveni iznos 200,00 eura, dok je najviši mogući dobiveni iznos 200.000,00 eura.

Za područje primjene iz Obrasca B - INVESTICIJSKA ULAGANJA KLUBOVA planiran je iznos dodjele: 20.000,00 eura , od čega je najniži mogući dobiveni iznos 400,00 eura, dok je najviši mogući dobiveni iznos 6.000,00 eura.

Za područje primjene iz Obrasca C - STRUČNI TRENERSKI KADROVI U SPORTU planiran je iznos dodjele: 115.000,00 eura, od čega je najniži mogući dobiveni iznos 3.000,00 eura, dok je najviši mogući dobiveni iznos 25.000,00 eura.

Za područje primjene iz Obrasca D - SPORTSKO - REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA planiran je iznos dodjele: 7.000,00 eura , od čega je najniži mogući dobiveni iznos 200,00 eura, dok je najviši mogući dobiveni iznos 3.000,00 eura.

Za područje primjene iz Obrasca E - ORGANIZACIJA SPORTSKIH PRIREDBI, MANIFESTACIJA, LIGA, UTRKA I TURNIRA planiran je iznos dodjele: 18.000,00 eura , od čega je najniži mogući dobiveni iznos 130,00 eura, dok je najviši mogući dobiveni iznos 5.000,00 eura.

Za područje primjene iz Obrasca F - SPORT OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA planiran je iznos dodjele: 6.000,00 eura , od čega je najniži mogući dobiveni iznos 300,00 eura, dok je najviši mogući dobiveni iznos 3.000,00 eura.

Očekivani broj prijavljenih projekata i programa je 43.

IV.

  Prijave programa podnose se na propisanim obrascima koji se moraju biti priloženi u natječajnoj dokumentaciji za svako prijavljeno programsko područje i to:
 • OBRAZAC PRIJAVE - podnose svi prijavitelji
 • IZJAVA O VJERODOSTOJNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA - podnose svi prijavitelji
 • IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA – podnose svi prijavitelji
 • OBRAZAC - A Provođenje programa treninga i natjecanja
 • OBRAZAC - B Investicijska ulaganja klubova
 • OBRAZAC - C Stručni trenerski kadrovi u sportu
 • OBRAZAC - D Sportsko-rekreacijske aktivnosti u sportu
 • OBRAZAC - E Organizacija sportskih priredbi, manifestacija, liga, memorijala, turnira i utrka
 • OBRAZAC – F Sport osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha

Sva natječajne dokumentacija dostupna je u Word-u kao i svi potrebni obrasci koji se nalaze u privitku privitku). Uz prijavu, izjavu te obrasce obvezno se prilaže i ostala odgovarajuća dokumentacija.

  OBVEZNA DOKUMENTACIJA PRIJAVE:
 • Izvadak iz upisnika registra udruga (ne stariji od 30 (trideset) dana od dana podnošenja prijave).
 • Izvadak iz Evidencije pravnih osoba u sportu pri Ministarstvu turizma i sporta ( ili dokaz da je u postupku ).
 • Izvadak iz registra neprofitnih organizacija.
 • Potvrdu da se protiv odgovorne osobe ili voditelja programa/projekta ne vodi kazneni i prekršajni postupak-ne starija od 6 (šest) mjeseci.
 • Potvrdu da nema poreznog duga (ne starija od 30 (trideset) dana od dana podnošenja prijave).
 • Diplome o završenom fakultetu/školi/tečaju, tj. dokazi o osposobljenosti stručnog kadra pojedinog prijavitelja temeljem Zakona o sportu.

V.

Prijedlozi Programa s popratnom dokumentacijom, pripremljeni u skladu s ovim Pozivom dostavljaju se poštom preporučeno, ili osobno iznad Hit radija ( Dom mladih ), u zatvorenoj omotnici na adresu:
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SINJA, Ulica alajčauša Frane Bareze Šore 1, 21230 SINJ, s naznakom:
„Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Zajednice športskih udruga Grada Sinja za 2024. godinu – NE OTVARATI“.“   

Na omotnici obvezno treba navesti ime/naziv i adresu pravne ili fizičke osobe – prijavitelja programa/projekta.

Za dodatne informacije obratiti se na mobitel 098 597 465, ili e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

VI.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave Poziva i traje do 3. svibnja 2024. godine. Prijave koje se ne dostave u roku neće se razmatrati. Povjerenstvo može od prijavitelja zatražiti dodatna pojašnjenja ili nadopunu dokumentacije kao i originale dostavljene dokumentacije.

VII.

Upravni odbor Zajednice imenovati će posebno Povjerenstvo za provjeru formalne valjanosti prijava i ocjenu kvalitete prijavljenih projekata/programa sukladno Statutu, Uredbi i Pravilniku o kriterijima za vrednovanje programa javnih potreba u sportu Zajednice koje Povjerenstvo će izraditi prijedlog sufinanciranja.

Odluku o odabiru programa i visini iznosa sufinanciranja po prijavitelju predlaže Upravni odbor Zajednice na prethodni prijedlog Povjerenstva.

VIII.

Prijavitelji će o rezultatima javnog poziva biti obaviješteni putem elektronske pošte najkasnije 8 dana od datuma donošenja odluke o sufinanciranju prihvaćenih projekata i programa.

Prijavitelji imaju mogućnost izjave prigovora u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Sa svim prijaviteljima koji se uvrste u sustav sufinanciranja potpisati će se ugovori kojima će se regulirati međusobna prava i obveze.

Sinj, 3. travnja 2024. godine                  

Zajednica sportskih udruga grada Sinja
Josip Malbaša