JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa javnih potreba u športu grada Sinja za 2019. godinu

, Objavljeno u Vijesti i najave

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) , članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Programu javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2019.godinu, Zajednica sportskih udruga Grada Sinja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SINJA U 2019. GODINI

I.

Zajednica sportskih udruga Grada Sinja (u daljnjem tekstu: Zajednica) poziva sportske udruge sa područja Grada Sinja, članice Zajednice, da se prijave za bodovanje programa/projekata koji doprinose zadovoljenju Javnih potreba u sportu na području Grada Sinja za 2019. godinu.
Skupština Zajednice sportskih udruga Grada Sinja potvrđuje detaljni plan raspodjele sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2019. godinu.

II.

Sredstva osigurana u Proračunu Grada Sinja za 2019. godinu namjenski će se rasporediti za slijedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti u ukupnim iznosima definiranim Programom javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2019. godinu:

  A) POTICANJE I PROMOCIJA SPORTA
 • športske škole
 • nagrađivanje vrhunski kategoriziranih sportaša
 • nagrađivanje perspektivnih sportaša
 • organizacija sportskih priredbi značajnih za promidžbu Grada Sinja na državnoj ili međunarodnoj razini te tradicionalne športske priredbe i natjecanja
 • međunarodna suradnja i razvojni sportski programi
  B) PROVOĐENJE PROGRAMA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE DJECE I MLADEŽI, POJEDINACA I EKIPA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA GRADA SINJA I CETINSKE KRAJINE
 • organizacija i provedba školskih sportskih aktivnosti osnovnih i srednjih škola
  C) PROVOĐENJE PROGRAMA TRENINGA I NATJECANJA SPORTSKIH UDRUGA ČLANICA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA GRADA SINJA
 • sufinanciranje sportskih udruga Grada Sinja temeljem kriterija Zajednice
 • stimulacija ekipa i pojedinaca za ostvarene vrhunske rezultate na domaćim i međunarodnim natjecanjima
  D) OPĆA I POSEBNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SPORTAŠA
 • financiranje obaveznih liječničkih pregleda sportaša sportskih udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Sinja
  E) SUFINANCIRANJE STRUČNIH POSLOVA U SPORTU
 • sufinanciranje rada trenera mlađih uzrasnih kategorija
 • sufinanciranje usavršavanja stručnih kadrova u sportu
  F) SPORTSKO-REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA
 • provedba sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana
  • G) SPORT OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA
  • programi treninga i natjecanja sportaša s invaliditetom i osoba oštećena sluha
   H) ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I FINANCIRANJE CIJENE SATA KORIŠTENJA SPORTSKIH OBJEKATA
  • programi aktivnosti na sportskim objektima u vlasništvu Grada Sinja kojima upravlja Zajednica
  • programi aktivnosti na sportskim objektima u vlasništvu Grada Sinja kojima upravljaju ostale sportske udruge
  • programi udruga koji svoje trenažne i natjecateljske aktivnosti provode na Gradskom bazenu
  • investicije udruga
   I)PROVOĐENJE I FINANCIRANJE ZNANSTVENIH I RAZVOJNIH PROJEKATA, ELABORATA I STUDIJA O SPORTU

  III.

   Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sve sportske udruge sa sjedištem/prebivalištem u Gradu Sinju, članice Zajednice sportskih udruga Grada Sinja, a koje temeljem Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) mogu obavljati djelatnost športa i upisane su u registar športskih djelatnosti kod nadležnog ureda uz uvjet da:
  • program/projekt/inicijativa, koji prijave na javni natječaj, bude ocijenjen kao značajan za razvoj civilnog društva i zadovoljenje javnih potreba u sportu
  • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Grada Sinja i drugih javnih izvora
  • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Sinja
  • da se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Zakonom i Zakonom o sportu
  • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa i projekata, programa javnih potreba
  • da uredno predaju sva izvješća Zajednici športskih udruga Grada Sinja

  IV.

  Ponuda za vrednovanje programa koji doprinose zadovoljavanju Javnih potreba u sportu Grada Sinja u 2019. godini podnose se u pisanoj formi i obavezno treba sadržavati slijedeće elemente:

  VREDNOVANJE PROGRAMA KOJI DOPRINOSE ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SINJA U 2019. GODINI

   ispunjene obrasce upitnika koji se mogu podići:
  • u prostorijama Zajednice sportskih udruga Grada Sinja;
  • na Internet stranici Zajednice sportskih udruga Grada Sinja – www.sport.sinj.com/hr i Grada Sinja www.sinj.hr
   Sadržaj prijave uz obrasce treba sadržavati i;
  • presliku osobne iskaznice odgovorne osobe,
  • sadržaj programskih aktivnosti,
  • presliku važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno drugog mjerodavnog Registra, kao i presliku važećih upisa promjena u Registar, ukoliko iste postoje,
  • zapisnik sa posljednje održane Skupštine,
  • presliku isprave kojom se dokazuje stručna sprema odnosno stručna osposobljenost svih osoba koje obavljaju stručne poslove
  • potvrde o dokazu da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje, voditelja programa te osoba koje obavljaju stručne poslove u sportu ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje i kaznena djela definirane Zakonom o sportu
  • potvrdu mjerodavne Porezne uprave kojom se potvrđuje da porezni obveznik nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, a koja ne smije biti starija od 30 dana od dana raspisivanja natječaja.

  V.

  Sportske udruge, članice Zajednice sportskih udruga Grada Sinja koje ne dostave prijedloge za bodovanje sportskih programa u 2019. godini, ne mogu participirati ni u jednom segmentu Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2019. godinu.

  VI.

  Ponude za vrednovanje programa koji doprinose zadovoljavanju Javnih potreba u sportu dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom na adresu iz točke VIII. ovog Natječaja, zaključno do 2. veljače 2019. godine.
  Prijave za ponudu programa s nepotpunim podacima, kao i prijave koje se ne dostave u zadanom roku, neće se razmatrati ni uvrstiti u Detaljan prijedlog raspodjele sredstava iz Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2019. godinu.
  Iznimno za programe G) sve točke ,organizacija sportskih priredbi značajnih za promidžbu Grada Sinja na državnoj ili međunarodnoj razini te tradicionalne sportske priredbe i natjecanja;,A) točka 4. programi HOO-a i sportskih zajednica; C) točka 2. stimulacija ekipa i pojedinaca za ostvarene vrhunske rezultate na domaćim i međunarodnim natjecanjima ( plasman na završno državno natjecanje ), natječaji su otvoreni do 30. studenog 2019. odnosno do utrošenosti sredstava na gore navedenim pozicijama Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2019. godinu.

  VII.

  Zajednica sportskih udruga Grada Sinja imenovat će Povjerenstvo za ocjenjivanje zaprimljenih ponuda programa koje će predložiti Upravnom odboru Zajednice sportskih udruga Grada Sinja.

  VIII.

  Zajednica športskih udruga Grada Sinja
  Dragašev prolaz 10
  21230 Sinj
  "PONUDA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA SINJA U SPORTU U 2019. GODINI"
  (ili osobno donijeti u Šahovski klub Sinj iznad Hit radija ( Dom mladih )
  s napomenom:
  “PONUDA ZA BODOVANJE SPORTSKIH PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SINJA ZA 2019. GODINU”.

  Za dodatne informacije obratiti se na telefon 098 597 465.

  IX.

  Sve udruge čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba u 2019. godini o istome će biti obaviješteni pisanim putem, pozvani na zaključenje Ugovora te su po realizaciji ugovorenih sportskih programa u obvezi dostaviti izvješće o izvršenju programa.

  Sinj, 03. siječnja 2019. godine
  Broj: 03-01-2019
  ZŠUGS
  Predsjednik ZŠUGS
  Josip Malbaša, prof.