NATJEČAJ za radno mjesto knjigovođa/knjigovotkinja

, Objavljeno u Vijesti i najave

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA
GRADA SINJA
objavljuje
N A T J E Č A J

I. ZA RADNO MJESTO
- knjigovođa/knjigovotkinja – računovođa/računovotkinja, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

    Uvjeti natječaja:
  • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij ekonomije,
  • minimalno 5 godina radnog iskstva
  • radno iskustvo u knjigovodstvenim i računovodstvenim poslovima,
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
  • napredno znanje rada na računalu,
  • probni rad u trajanju tri mjeseca.

Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu prilažu: životopis, presliku diplome i osobne iskaznice, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, dokaz o državljanstvu (presliku domovnice), potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci), druge potvrde kojima se dokazuje ispunjavanje traženih uvjeta.

Zajednica zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu sukladno zakonu.

Rok natječaja je 8 dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web stranicama Zajednice te web stranicama Grada.

Na oglašeni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Nepravovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu:
Zajednica športskih udruga grada Sinja
Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj.
Za natječaj- knjigovođa/knjigovotkinja – računovođa/računovotkinja