JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u sportu grada sinja za 2018. godinu

, Objavljeno u Vijesti i najave

Na temelju članka 76. Zakona o sportu ("Narodne novine" br. 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), čl. 6 Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, i čl. 5. st. 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Sinja, Zajednica športskih udruga Grada Sinja, objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U SPORTU GRADA SINJA ZA 2018. GODINU

I.

U Proračunu Grada Sinja za 2018. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu Programa sportskih udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta sukladno prioritetima utvrđenima od strane zajedničkog Povjerenstva Zajednice športskih udruga Grada Sinja i Grada Sinja.
Javni poziv će radi zadovoljavanja propisanih uvjeta provesti Zajednice športskih udruga Grada Sinja, u suradnji s Gradom Sinjom.

II.

Na ovaj javni poziv se mogu javiti sve udruge u sportu sa sjedištem na području grada Sinja, čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba građana Grada Sinja u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti ne predstavljaju gospodarsku djelatnost u sportu.

  Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju zadovoljiti slijedeće uvjete:
 • da imaju sjedište na području Grada Sinja
 • da su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske
 • da su upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija
 • da su upisani u Registar sportskih djelatnosti
 • da su uskladili svoje statute s odredbama Zakona o udrugama
 • da uredno ispunjavaju obvezu plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza, te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Sinja
 • da uredno ispunjavaju obveze iz ranije sklopljenog ugovora o financiranju iz javnih izvora
 • da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje i kaznena djela
 • da vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima
 • da su stalne ili pridružene članice Zajednice športskih udruga grada Sinja
  Udruge su obvezne dostaviti i slijedeću dokumentaciju:
 • Izvadak (ne stariji od 3 mjeseca od objave javnog poziva) ili preslika Rješenja iz Registra udruga Republike Hrvatske
 • Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza, te drugih davanja prema državnom proračunu, izdanu nakon objave javnog poziva ( original ili elektronski oblik sa E-porezne ).
 • Uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od dana objave javnog poziva), da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa i koja je ovlaštena potpisati Ugovor o financiranju) i voditelja programa ne vodi prekršajni, odnosno, kazneni postupak
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.

III.

Prijave se podnose na posebnim obrascima:
1. Opisni obrazac za programe i projekte u sportu – OS
2. Obrazac Proračuna programa i projekata u sportu – PRS
3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 
koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Grada Sinja ili Web stranicama Zajednice (www.sinj.hr). Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Javnom pozivu.

IV.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za programe iz Proračuna Grada Sinja za 2018. godinu, Zajednica športskih udruga grada Sinja će sklopiti Ugovore o sufinanciranju programa u sportu za 2018. godinu.

V.

Zadnji dan roka za podnošenje prijava, neovisno kojim putem se one dostavljaju Zajednici športskih udruga Grada Sinja (poštom ili osobno) istječe 30. siječnja 2018. godine.
Procjenu pristiglih prijava će, u skladu s Pravilnikom o kriterijima za financiranje programa u sportu, izvršiti Upravni odbor i Povjerenstvo za ocjenjivanje programa ili projekata prijavljenih na natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Grada Sinja.

VI.

Prijave koje ne udovoljavaju gore navedenim uvjetima, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene ili pristignu izvan roka neće se razmatrati.

VII.

Prijave se u zatvorenoj omotnici na propisanim obrascima koji su dostupni na web stranicama Grada Sinja (www.sinj.hr.) i web stranicama Zajednice (www.sportsinj.com ) šalju ili neposredno predaju na slijedeću adresu:
Zajednice športskih udruga Grada Sinja
Dragašev prolaz 10
21230 Sinj
"Javni poziv za financiranje programa udruga u sportu – ne otvaraj"

VIII.

Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj mobitela: 098/597 465.

U Sinju, 30. prosinca 2017. godine
ZŠUGS
Predsjednik
Josip Malbaša